Konferencia sa koná v zmysle záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012. Vytvára priestor pre vedeckú diskusiu o stave slovenského jazykového vzdelávania v zahraničí, ale predovšetkým o možnostiach jeho ďalšieho rozvíjania v intenciách súčasných európskych edukačných trendov s využitím moderných informačných technológií. 

Účasť na pripravovanej konferencii očakávame najmä z radov zástupcov krajanských komunít v zahraničí, predstaviteľov katedier slovakistiky doma i v zahraničí, ako aj učiteľov a lektorov na zahraničných pracoviskách, kde sa slovenčina vyučuje ako cudzí jazyk. 

Dovoľte, aby sme Vás týmto pozvali na konferenciu, kde budete mať príležitosť na stretnutie s odborníkmi v oblasti jazykového vzdelávania a výmenu odborných skúseností s účastníkmi pripravovaného medzinárodného podujatia. 

Príspevky a diskusia konferencie budú zamerané na nadviazanie spolupráce a výmenu skúseností z oblasti marketingu a manažmentu (univerzity, SŠ, ZŠ, externé inštitúcie), s cieľom rozšíriť význam marketingu a manažmentu v prostredí vzdelávacej inštitúcie.

Rokovacie jazyky:

Slovenský, český, anglický.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2013. All Rights Reserved